Văn phòng học vụ

Phòng Học vụ chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các chính sách và quy trình cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Quốc tế TAS. Phòng Học vụ hỗ trợ Ban Giám hiệu trong nhiều lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Phòng Học vụ cùng Ban Giám hiệu xây dựng và thực thi tất cả các chính sách và quy định liên quan đến học vụ, quản lý thời khóa biểu học tập, phê duyệt các khóa học, giám sát việc lựa chọn và đăng ký các môn học, chuẩn bị các báo cáo kết quả học tập bao gồm bảng điểm và học bạ, giám sát và điều hành việc thi cử, tốt nghiệp. Hàng năm, Phòng Học vụ sẽ xuất bản ba tài liệu cốt lõi liên quan đến các hoạt động học tập của trường:

 1. Sổ tay Học sinh – Phụ huynh
 2. Hướng dẫn về chương trình học
 3. Sổ tay Giáo viên

Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Học vụ trong trường hợp có câu hỏi về các vấn đề sau:

 • Tình hình chuyên cần của học sinh
 • Đăng ký các môn học
 • Thông tin về các lớp học
 • Điều kiện tốt nghiệp
 • Chuyển đổi tín chỉ
 • Hủy/đăng ký lớp
 • Bảng điểm
 • Học bạ
 • Giấy xác nhận học sinh của trường
 • Các chính sách và quy trình về học vụ
 • Vị trí xếp hạng trong học tập/ quản chế học tập
 • Cấm túc/ đình chỉ học tập
 • Giờ làm việc của giáo viên
 • Các kỳ thi chuẩn hóa (PSAT, SAT, AP)
 • Kiểm định (WASC)