Trung học cơ sở

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

LỚP 6

LỚP 7

LỚP 8

Văn học 6

Văn học 7

Văn học 8

Các nền văn minh cổ đại

Lịch sử Trung cổ

Lịch sử Mỹ

Khoa học trái đất

Khoa học đời sống

Khoa học vật lý

Toán học 1

Toán học 2

Toán học 3

   

Đại số 1

Mỹ thuật 6

Mỹ thuật 7

Mỹ thuật 8

Âm nhạc 6

Âm nhạc 7

Âm nhạc 8

Kịch nghệ 6

Kịch nghệ 7

Kịch nghệ 8

Tin học 6

Tin học 7

Tin học 8

Các kỹ năng về

Nghệ thuật Ngôn ngữ

Tìm hiểu sơ lược về Tiếng Hoa

& Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Tây Ban Nha

& Tiếng Hoa 1

Giáo dục thể chất

* Tiếng Việt – Ngôn ngữ thứ hai

** Tăng cường Anh ngữ 6

Tăng cường Anh ngữ 7

Tăng cường Anh ngữ 8

*** Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu (IESL)

Ghi chú:

(*) Lớp Việt Nam học: Tất cả học sinh mang quốc tịch Việt Nam phải học môn Việt Nam học, bao gồm: văn học, văn hóa, lịch sử và địa lý. Giáo trình được soạn thảo và phát triển theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

(**) Lớp Tăng cường Anh ngữ: Việc tham gia vào lớp Tăng cường Anh ngữ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhập học môn Anh ngữ của học sinh.

(***) Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu được thiết kế nhằm hỗ trợ học sinh chuyển tiếp dễ dàng vào môi trường học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Học sinh tham gia vào chương trình học này sẽ được học các lớp chuyên sâu kỹ năng Anh ngữ, và tùy thuộc khả năng, các em có thể được sắp xếp theo học các môn học chính. Những học sinh hoàn tất chương trình Anh ngữ Chuyên sâu lớp 8 sẽ phải học thêm một năm lớp 8 trước khi bước vào bậc Trung học Phổ thông.