Phòng thí nghiệm

Những trải nghiệm trong phòng thí nghiệm mang đến cho học sinh cơ hội tương tác trực tiếp với thế giới vật chất (hoặc dữ liệu từ thế giới vật chất), sử dụng công cụ, kỹ thuật thu thập dữ liệu, mô hình và lý thuyết của khoa học.

Tại Trường Quốc tế TAS, học sinh có cơ hội tìm hiểu, tham gia vào lý luận khoa học, thao tác thiết bị, ghi dữ liệu, phân tích kết quả và thảo luận về những phát hiện của mình. Những kỹ năng và kiến thức được vun bồi từ các bài thực hành thí nghiệm là một phần quan trọng của việc học. Học sinh học cách đặt câu hỏi và tiến hành thí nghiệm để tìm hiểu về thế giới tự nhiên. Đọc sách về khoa học, sử dụng mô phỏng trên máy tính, và quan sát giáo viên làm mẫu thí nghiệm tại lớp cũng không thể thay thế cho việc thực hành trong phòng thí nghiệm của học sinh.

Học về khoa học bao gồm học về các phương pháp và quy trình nghiên cứu khoa học (quá trình khoa học) cũng như kiến thức thu được thông qua quá trình này (nội dung khoa học). Quá trình khoa học tập trung vào sự tương tác trực tiếp với thế giới tự nhiên nhằm giải thích các hiện tượng tự nhiên. Giảng dạy về khoa học sẽ không đúng nghĩa nếu không mang đến cơ hội cho học sinh tìm hiểu về quá trình và nội dung khoa học. Chỉ có thực hành thí nghiệm mới mang đến những cơ hội như thế cho học sinh.

Mục tiêu của việc thực hành thí nghiệm bao gồm:

  • nâng cao kiến thức khoa học;
  • phát triển lý luận khoa học;
  • hiểu rõ sự phức tạp và mơ hồ của thực nghiệm;
  • phát triển kỹ năng thực hành;
  • hiểu rõ bản chất của khoa học;
  • gieo niềm đam mê khoa học và tìm hiểu khoa học;
  • phát triển khả năng làm việc theo nhóm.