Họp phụ huynh

Giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình giáo dục học sinh. Những học sinh có cha mẹ hợp tác chặt chẽ với nhà trường sẽ thường có thái độ học tập tích cực hơn. Trước tiên, khi có vấn đề phát sinh, phụ huynh nên trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn để tìm ra giải pháp. Nếu vấn đề không được giải quyết thỏa đáng, phụ huynh có thể yêu cầu gặp Phó Hiệu trưởng. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, phụ huynh vui lòng liên hệ với Hiệu trưởng/Giám đốc Học vụ. Xin thông báo cho nhà trường nếu quý vị thay đổi địa chỉ thư điện tử cá nhân.

Các kênh thông tin giữa phụ huynh và nhà trường bao gồm:

  • Tất cả các giáo viên và thành viên Ban Giám hiệu đều có địa chỉ thư điện tử để phụ huynh có thể liên lạc trực tiếp;
  • Sổ kế hoạch cá nhân có thể được dùng để phụ huynh gửi những ghi chú ngắn đến giáo viên
  • Bản tin hàng tháng
  • Bảng điểm hàng quý
  • Các buổi họp phụ huynh (hai lần/năm)
  • Buổi cung cấp thông tin dành cho phụ huynh
  • Hội Phụ huynh (PTA)
  • Chương trình PowerSchool