Ban Giám hiệu

Mr. Garth O’Donnell

Hiệu trưởng khối Tiểu học

Ms. Chelsea Armstrong

Hiệu trưởng khối Trung học

Ms. Karen Jacobi

Cố vấn Đại học và Hướng dẫn học tập